UNIPREST te scote la iarba verde!

UNIPREST te scote la iarba verde!

Perioada 12.06.2015 - 31.08.2015

Castigi cu UNIPREST

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
CASTIGI CU UNIPREST CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL 2014

Art. 1 Organizatorul 

Organizatorul campaniei Castigi cu Uniprest Campionatul Mondial de Fotbal 2014 este S.C Uniprest Instal S.R.L, cu sediul in Tg-Mureş, str. Depozitelor nr. 20, inregistrata la Registrul Comerţului Mureş, sub Nr. J 26-412-2009, Cod Unic de inregistrare RO 17459637
Campania se va desfăşura conform prevederilor prezentului regulament şi acestea sunt obligatorii pentru toţi participanţii.

Art. 2 Durata şi locul de desfăşurare al campaniei

Campania se desfăşoară in perioada 12 Iunie 2014 31 August 2014 in cele opt sedii secundare / puncte de lucru ale societăţii:

1. Punct de Lucru Baia Mare
2. Punct de Lucru Braşov
3. Punct de Lucru Bucureşti
4. Punct de Lucru Craiova
5. Punct de Lucru Deva
6. Punct de Lucru Sibiu
7. Punct de Lucru Timişoara
8. Punct de Lucru Tg- Mureş

Art. 3 Drept de participare

Campania promoţională este deschisă oricărei persoane juridice şi fizice cu domiciliul in Romania.
Nu pot participa la promoţie angajaţii SC UNIPREST INSTAL SRL, sau rudele de gradul I ale acestora (copii,părinţi, fraţi,surori,soţ,soţie), precum şi persoanele cu varsta sub 18 ani.

Art. 4 Produse participante 

La această campanie promoţională participă produsele de la furnizorii participanţi la promoţie, furnizorii fiind urmatorii:

PURMO, UNILINE CAZAN, CHERBROS, SLOVARM ,HONEYWELL, REFLEX, UPONOR , TA HYDRONICS, BOSCH, REHAU, METAL GRUP, CONEX BANNINGER, AUSTRIA EMAIL, FERRO, SCHELL, RBM GORGIEL,

Art. 5 Mecanismul de desfăşurare al campaniei promoţionale

Pentru a participa la Campanie, participanţii trebuie să achiziţioneze de la punctele de lucru UNIPREST INSTAL produse care fac parte din promoţie.
Participanţii care in perioada 12 Iunie 2014 31 August 2014 vor cumpăra produse de o anumită valoare, vor primii UN stimulent dupa cum urmează:

StimulenteCumparaturi in Valoare de (fara TVA)

Gratar carbune sau electric, Dozator bere, bere95,000 leiCort 4 persoane70,000 leiMese + paravana camping50,000 leiDozator bere + bere50,000 leiSet picnic35,000 leiEchipament lucru complet (salopeta, tricou, pantofi)35,000 leiSalopeta25,000 leiMinge fotbal15,000 lei

Stimulente Cumparaturi in Valoare de (fara TVA)
Gratar carbune sau electric, Dozator bere, bere 95,000 lei
Cort 4 persoane 70,000 lei
Mese + paravana camping 50,000 lei
Dozator bere + bere 50,000 lei
Set picnic 35,000 lei
Echipament lucru complet (salopeta, tricou, pantofi) 35,000 lei
Salopeta 25,000 lei
Minge fotbal 15,000 lei

 

Organizatorul şi rezervă dreptul pentru a schimba modelul sau culoarea stimulentelor oferite.

Caştigătorii stimulentelor oferite in cadrul acestei campanii promoţionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri / servicii şi nici să solicite datele/ specificatiile tehnice ale stimulentelor.


Art. 6 Condiţii de validitate

Pentru ca participarea să fie validă trebuie indeplinite cumulativ următoarele condiţii:

Să fi achiziţionat produse care fac parte din campania promoţionala intr-o anumită valoare, conform tabelului din art. 5
Dacă toate facturile din perioada promoţiei s-au achitat si/sau nu exista intarzieri la plata facturilor 


Căştigătorul este validat dacă indeplineşte cumulativ următoarele conditii:

Caştigătorul să poată fi contactat telefonic pentru confirmare in termen de 3 zile lucrătoare de la data extragerii, respectiv in perioada: 1octombrie 4 octombrie 2012
Căştigătorul să indeplinească condiţiile de participare de la art.3 şi cele din prezentul articol. 
Dacă toate facturile din perioada promoţiei s-au achitat si/sau nu exista intarzieri de plata pana in data de 30.09.2012

in cazul in care caştigătorul la momentul inmanării personale a premiului are intarzieri de plata fata de Uniprest Instal acesta va fi invalidat. 


Art. 7 Acordarea şi intrarea in posesia premiilor 

Participanţii care au făcut cumpărături conform tabelului din art. 5 şi care indeplinesc condiţiile stipulate in art. 6 vor intra in posesia premiilor intr-un termen de 30 zile lucrătoare de la data 31.08.2014 
inmanarea premiilor se va face pe baza buletinului şi a facturilor. Datele din buletin trebuie să coincidă cu cele complectate pe factură.
Caştigătorii vor semna un proces verbal de predare primire in momentul intrării in posesia premiului.
Orice eroare in datele personale furnizate nu atrage răspunderea organizatorului, acurateţea datelor de contact furnizate de participanţi fiind in responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorii nu sunt responsabili in cazul in care un concurent desemnat caştigător nu poate fi contactat datorită numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte / incomplecte

Reclamaţiile referitoare la premiul caştigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare primire nu vor fi luate in considerare de către Organizator.


Art. 8 Taxe si Impozite

Organizatorul se obligă să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile constind in premiile obţinute de către caştigători in conformitate cu prevederile art 81 alin. (1) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, orice alte obligaţii de natura fiscală sau de orice altă natură, in legatură cu acestea, fiind in sarcina exclusivă a caştigătorilor.


Art. 9 intreruperea campaniei promoţionale 

Campania promoţională va putea fi intreruptă numai in caz de forţa majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, după anunţarea prealabilă a publicului.


Art. 10 Prelucrarea datelor personale 

Completarea, semnarea şi depunerea unui talon in scopul participării la această promoţie, prezumă luarea la cunoştinţă a regulamentului şi consinţămantul participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de către organizatorul promoţiei, in conformitate cu Legea 677/2001 - privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 


personal şi libera circulaţie a acestor date.
Datele colectate şi prelucrate in cadrul promoţiei vor fi: nume şi prenume, adresa de e-mail şi numărul de telefon fix sau mobil al participanţiilor. Tuturor participanţilor la promoţie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677 / 2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu character personal şi libera circulaţie a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie.
Organizatorul va folosi datele personale doar pentru propriile activităţi de marketing. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi.

Art. 11 Litigii 

Eventualele litigii apărute intre organizator şi participanţii la campania promoţională se vor soluţiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluţionate in instanţele judecătoreşti romane competente de la sediul organizatorului.


Art. 12 Alte clauze 

Decizia organizatorului in orice privinţă este finală şi aplicabilă tuturor participanţilor. Prin participarea la promoţie, participanţii sunt de acord să respecte regulile şi alte condiţii stabilite de regulamentul oficial al promoţiei. In cazul in care Organizatorul constată că un caştigător nu a indeplinit şi / sau nu a respectat condiţiile stipulate de regulamentul oficial al promoţiei şi rezervă dreptul de a suspenda oricand drepturile şi beneficiile ce revin caştigătorului, fără alte despăgubiri sau plăţi.
Regulamentul de desfaşurare a concursului va fi disponibil in mod gratuit oricărui solicitant şi se va afla pe site-ul www.uniprest.ro.

Eventualele reclamaţii legate de concurs vor fi făcute in scris la sediul organizatorului din Tg Mureş, str. Depozitelor nr. 20, jud. Mureş. 
Reclamaţiile ulterioare termenelor prevăzute de Regulament nu vor fi luate in considerare.