CAMPANIE NAȚIONALĂ “REFRESH 2020”

CAMPANIE NAȚIONALĂ “REFRESH 2020”

Perioada 01.09.2020 - 15.11.2020

REGULAMENTUL CAMPANIEI "REFRESH 2020"

 

Art. 1 Organizatorul

Organizatorul campaniei “Refresh 2020” (denumită în continuare “Campania”) este S.C. Uniprest Instal S.R.L., cu sediul în Târgu Mureș, str. Băneasa nr. 8, înregistrată la Registrul Comerțului Mureș sub nr. J/26/412/2009, Cod Unic de Înregistrare 17459637.

Art. 2 Regulamentul campaniei

1. Campania “Refresh 2020” se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toți participanții și entitățile implicate, în conformitate cu:

- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu toate modificările și completările ulterioare;

- prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice;

- prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

2. Regulamentul este întocmit și făcut public conform legislației în vigoare din România, și este disponibil în mod gratuit oricărui participant, pe website-ul Uniprest Instal, secțiunea Promoții, pe pagina de Facebook Uniprest Instal, secțiunea Notițe, și prin e-mail, în urma unei solicitări în scris la adresa de e-mail sediu@uniprest.ro, pe toată durata de desfășurare a Campaniei.

3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta/întrerupe/prelungi Campania, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia dintre prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale care vor fi comunicate către public prin actualizarea Regulamentului și publicarea Regulamentului în forma actualizată, pe website-ul Uniprest Instal, secțiunea Promoții, și pe pagina de Facebook Uniprest Instal, secțiunea Notițe, cu cel puțin 24 ore înainte ca acestea să intre în vigoare.

Art. 3 Durata și locul de desfăşurare al campaniei

Campania se va desfășura în perioada 1 Septembrie – 15 Noiembrie 2020, în cele zece puncte de lucru ale organizatorului: Baia Mare, Brașov, București, Cluj-Napoca, Craiova, Deva, Iași, Sibiu, Timișoara și Târgu Mureș.

Art. 4 Drept de participare

Campania "Refresh 2020" este deschisă oricărei persoane fizice și juridice cu domiciliul în România.
Nu pot participa la campanie angajații S.C. UNIPREST INSTAL S.R.L. și ai furnizorilor participanți la campanie, sau rudele de gradul I ale acestora (copii, părinti, frați, surori, soț, soție), precum și persoanele cu vârsta sub 18 ani.

Art. 5 Produse participante

Produsele participante sunt toate produsele furnizorilor participanți la campanie. Lista furnizorilor participanți:

PURMO, REHAU, SANICA, GEBERIT, UPONOR, R.B.M., VIADRUS, WILO, GRUNDFOS, SAUNIER DUVAL, CHERBROS, BOSCH, REFLEX, AUSTRIA EMAIL, HAKA GERODUR, METAL GRUP, SLOVARM, OVENTROP, HECAPO, IMI INTERNATIONAL, WALRAVEN, UNILINE, REMEHA, BROQUETAS, DANFOSS, REVENTON.

Art. 6 Mecanismul de desfăşurare al campaniei

Pentru a participa la Campanie, participanţii trebuie să achiziționeze de la punctele de lucru UNIPREST INSTAL produse care fac parte din campanie.

Participanţii care vor cumpăra în perioada 1 Septembrie – 15 Noiembrie 2020 produse de o anumită valoare, vor primi UN stimulent după cum urmează:

Stimulente

Cumpărături în valoare de (fără TVA)

Set mobilă din ratan

135.000

Balansoar

100.000

Umbrelă de grădină

90.000

Panou solar

90.000

Masă de fotbal

80.000

Abonament 1 an Netflix

70.000

Joc de societate

60.000

Abonament 6 luni KidiBot Gold

60.000

2 seturi de grădinărit copii & adulți

40.000

Grătar portabil

35.000

Coș picnic 4 persoane

35.000

Rucsac munte

20.000

Set palete Street Racket

15.000

Hamac tip Scaun

12.500

Hamac

12.500

 

Mențiuni:

- Imaginile sunt cu titlu de prezentare. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a schimba modelul sau culoarea stimulentelor oferite.

- Stimulentele se acordă la finalul campaniei pe baza rapoartelor de vânzări.

- La alegere, Organizatorul poate oferi contravaloarea stimulentelor în vouchere Emag.

- Produsele care au beneficiat de prețuri speciale la momentul achiziției (ex: proiecte) NU vor fi luate în calcul în cadrul campaniei "Refresh 2020".

- Câștigătorii stimulentelor oferite în cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea lor în bani sau schimbarea acestora cu alte bunuri / servicii, cu excepția voucherelor Emag, și nici să solicite anterior datele / specificațiile tehnice ale stimulentelor.

- Premiile nu se cumulează.

Art. 7 Condiții de validitate

Pentru ca participarea să fie validă, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

- să fi achiziționat produse care fac parte din campanie, de o anumită valoare, conform tabelului din art. 6;

- toate facturile din perioada campaniei s-au achitat și/sau nu există întârzieri la plata facturilor.

Câștigătorul este validat dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

- să îndeplinească condițiile de participare de la art.4 și cele din prezentul articol;

- toate facturile din perioada campaniei s-au achitat și / sau nu există întârzieri de plată până în data de 15.12.2020.

În cazul în care câștigătorul are întârzieri de plată față de Uniprest Instal înaintea momentului înmânării personale a premiului, câștigătorul va fi invalidat.

Art. 8 Acordarea și intrarea în posesia premiilor

Participanţii care au făcut cumpărături conform tabelului din art. 6 și care îndeplinesc condițiile stipulate în art. 7 vor intra în posesia premiilor într-un termen de 30 de zile calendaristice de la data de 15.11.2020.

Înmânarea premiilor se va face pe baza buletinului și a facturilor. Datele din buletin trebuie să coincidă cu cele completate pe factură.

Câștigătorii vor semna procese verbal de predare - primire în momentul intrării în posesia premiilor.

Orice eroare în datele personale furnizate nu atrage răspunderea organizatorului, acuratețea datelor de contact furnizate de participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorii nu sunt responsabili în cazul în care un participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte / incomplete.

Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare – primire, nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

Art. 9 Întreruperea campaniei

Campania va fi întreruptă numai în caz de forța majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, după anunțarea prealabilă a publicului.

Art. 10 Prelucrarea datelor personale

Completarea, semnarea și depunerea unui act în scopul participării la această campanie prezumă luarea la cunoștință a regulamentului și consimțământul participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de către organizatorul campaniei, în conformitate cu Legea 677/2001 – în legătură cu protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Datele colectate și prelucrate în cadrul campaniei vor fi: nume și prenume, adresa de e-mail și numărul de telefon fix sau mobil al participanților. Tuturor participanților la campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677 / 2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție.

Organizatorul va folosi datele personale doar pentru activități proprii de marketing. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți.

Art. 11 Litigii

Eventualele litigii apărute între organizator și participanţii la prezenta campanie se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instantele judecătorești române competente de la sediul organizatorului.

Art. 12 Alte clauze

Decizia organizatorului în orice privință este finală și aplicabilă tuturor participanților. Prin participarea la campanie, participanţii sunt de acord să respecte regulile și alte condiții stabilite de regulamentul oficial al campaniei. În cazul în care Organizatorul constată că un câștigător nu a îndeplinit și / sau nu a respectat condițiile stipulate de regulamentul oficial al campaniei, îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin câștigătorului, fără alte despăgubiri sau plăți.

Eventualele reclamații legate de concurs vor fi făcute în scris la sediul organizatorului din Târgu Mureș, str. Băneasa nr. 8, jud. Mureș.

Reclamațiile ulterioare termenelor prevăzute de Regulament nu vor fi luate în considerare.