CAMPANIA UNIPREST WORLD CUP 2018

CAMPANIA UNIPREST WORLD CUP 2018

Perioada 14.06.2018 - 31.08.2018

REGULAMENTUL CAMPANIEI UNIPREST WORLD CUP 2018

Art. 1 Organizatorul

Organizatorul campaniei este S.C. Uniprest Instal S.R.L., cu sediul în Tîrgu-Mureş, str. Depozitelor nr. 20, înregistrată la Registrul Comerţului Mureş sub nr. J/26/412/2009, Cod Unic de Înregistrare RO17459637.
Campania se va desfăşura conform prevederilor prezentului regulament şi acestea sunt obligatorii pentru toţi participanţii.

Art. 2 Durata şi locul de desfăşurare al campaniei

Campania se desfăşoară în perioada 14 Iunie - 31 August 2018, în cele nouă puncte de lucru ale societăţii: Baia Mare, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Deva, Sibiu, Timişoara și Tîrgu-Mureş.

Art. 3 Drept de participare

Campania promoţională este deschisă oricărei persoane fizice și juridice cu domiciliul în România.
Nu pot participa la promoţie angajaţii S.C. UNIPREST INSTAL S.R.L. și ai furnizorilor participanți la campanie, sau rudele de gradul I ale acestora (copii, părinţi, fraţi, surori, soţ, soţie), precum şi persoanele cu vârsta sub 18 ani.

Art. 4 Produse participante

La această campanie promoţională participă produsele de la furnizorii participanţi la promoţie, furnizorii fiind urmatorii:

PURMO, GRUNDFOS, AUSTRIA EMAIL, SLOVARM, VIESSMANN, RBM, VIRAX, METAL GRUP, FERROLI, HECAPO, NMC, VIADRUS, GASOKOL, CHERBROS, UPONOR, FERRO, CONEX BANNINGER, REHAU POLYMER, WILO, WALRAVEN, TERAPLAST, BROQUETAS.

Art. 5 Mecanismul de desfăşurare al campaniei promoţionale

Pentru a participa la Campanie, participanţii trebuie să achiziţioneze de la punctele de lucru UNIPREST INSTAL produse care fac parte din promoţie.
Participanţii care vor cumpăra în perioada 14 Iunie - 31 August 2018 produse de o anumită valoare, vor primi UN stimulent după cum urmează:

Stimulente Cumpărături în valoare de (fără TVA)
Biciclete 135.000
Storcătoare profesionale fructe și legume 90.000
Aparate de gătit în vid 60.000
Blendere cu recipiente 60.000
Brățări fitness 35.000
Căști audio sport 35.000
Huse telefoane sport 20.000
Borsete sport 20.000
Șepci alergare 15.000
Replici minge fotbal World Cup 2018 12.500
Sticle hidratare 12.500

 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a schimba modelul sau culoarea stimulentelor oferite.

Câştigătorii stimulentelor oferite în cadrul acestei campanii promoţionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea lor în bani sau schimbarea acestora cu alte bunuri / servicii şi nici să solicite anterior datele / specificațiile tehnice ale stimulentelor.

Art. 6 Condiţii de validitate

Pentru ca participarea să fie validă, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

- să fi achiziţionat produse care fac parte din campania promoţională, de o anumită valoare, conform tabelului din art. 5;
- toate facturile din perioada promoţiei s-au achitat și/sau nu există întârzieri la plata facturilor.

Câştigătorul este validat dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiții:

- să îndeplinească condiţiile de participare de la art.3 şi cele din prezentul articol;
- toate facturile din perioada promoţiei s-au achitat și / sau nu există întârzieri de plată până în data de 30.09.2018.

În cazul în care câştigătorul are întârzieri de plată față de Uniprest Instal la momentul înmânării personale a premiului, acesta va fi invalidat.

Art. 7 Acordarea şi intrarea în posesia premiilor

Participanţii care au făcut cumpărături conform tabelului din art. 5 şi care îndeplinesc condiţiile stipulate în art. 6 vor intra în posesia premiilor într-un termen de 30 de zile lucrătoare de la data de 31.08.2018.
Înmânarea premiilor se va face pe baza buletinului şi a facturilor. Datele din buletin trebuie să coincidă cu cele completate pe factură.
Câştigătorii vor semna procese verbal de predare - primire în momentul intrării în posesia premiilor.
Orice eroare în datele personale furnizate nu atrage răspunderea organizatorului, acurateţea datelor de contact furnizate de participanţi fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorii nu sunt responsabili în cazul în care un participant desemnat câştigător nu poate fi contactat datorită numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte / incomplete.

Reclamaţiile referitoare la premiul câştigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare – primire, nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

Art. 8 Întreruperea campaniei promoţionale

Campania promoţională va putea fi intreruptă numai în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, după anunţarea prealabilă a publicului.

Art. 9 Prelucrarea datelor personale

Completarea, semnarea şi depunerea unui act în scopul participării la această promoţie prezumă luarea la cunoştinţă a regulamentului şi consimţământul participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de către organizatorul promoţiei, în conformitate cu Legea 677/2001 – în legătură cu protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Datele colectate şi prelucrate în cadrul promoţiei vor fi: nume şi prenume, adresa de e-mail şi numărul de telefon fix sau mobil al participanţiilor. Tuturor participanţilor la promoţie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677 / 2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie.
Organizatorul va folosi datele personale doar pentru propriile activităţi de marketing. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi.

Art. 10 Litigii

Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la campania promoţională se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate în instanţele judecătoreşti române competente de la sediul organizatorului.

Art. 11 Alte clauze

Decizia organizatorului în orice privinţă este finală şi aplicabilă tuturor participanţilor. Prin participarea la promoţie, participanţii sunt de acord să respecte regulile şi alte condiţii stabilite de regulamentul oficial al promoţiei. În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi / sau nu a respectat condiţiile stipulate de regulamentul oficial al promoţiei, îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără alte despăgubiri sau plăţi.
Regulamentul de desfăşurare a concursului va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant şi se va afla pe site-ul www.uniprest.ro și pe pagina de Facebook a Uniprest Instal - https://www.facebook.com/UniprestInstal/.
Eventualele reclamaţii legate de concurs vor fi făcute în scris la sediul organizatorului din Tîrgu-Mureş, str. Depozitelor nr. 20, jud. Mureş.
Reclamaţiile ulterioare termenelor prevăzute de Regulament nu vor fi luate în considerare.