Castigi UNIPREST- Campionatul European de Fotbal 2012

Castigi UNIPREST- Campionatul European de Fotbal 2012

Perioada 15.05.2012 - 15.11.2012

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
"CASTIGI CU UNIPREST– CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL 2012"Art. 1 Organizatorul 

Organizatorul campaniei “Castigi cu Uniprest – Campionatul European de Fotbal 2012” este S.C Uniprest Instal S.R.L, cu sediul în Tg-Mureş, str. Depozitelor nr. 20, înregistrata la Registrul Comerţului Mureş, sub Nr. J 26-412-2009, Cod Unic de Înregistrare RO 17459637
Campania se va desfăşura conform prevederilor prezentului regulament şi acestea sunt obligatorii pentru toţi participanţii.


Art. 2 Durata şi locul de desfăşurare al campaniei

Campania se desfăşoară în perioada 15 Mai 2012 – 15 August 2012 în cele opt sedii secundare / puncte de lucru ale societăţii:

1.Punct de Lucru Baia Mare
2.Punct de Lucru Braşov
3.Punct de Lucru Bucureşti
4.Punct de Lucru Craiova
5.Punct de Lucru Deva
6.Punct de Lucru Sibiu
7.Punct de Lucru Timişoara
8.Punct de Lucru Tg- MureşArt. 3 Drept de participare

Campania promoţională este deschisă oricărei persoane juridice şi fizice cu domiciliul în România. 
Nu pot participa la promoţie angajaţii SC UNIPREST INSTAL SRL, sau rudele de gradul I ale acestora (copii,părinţi, fraţi,surori,soţ,soţie), precum şi persoanele cu vârsta sub 18 ani. 


Art. 4 Produse participante 

La această campanie promoţională participă produsele de la furnizorii participanţi la promoţie, furnizorii fiind urmatorii: 

ARMACK, ATTACK, BOSCH, CHERBROS, GORGIEL, GRUNDFOS, IMI HEIMEIER, HONEYWELL, ICMA, NMC, OVENTROP, PURMO, REMEHA , SCHELL, SFA SLOVARM, TISUN, VIADRUS, UPONOR


Art. 5 Mecanismul de desfăşurare al campaniei promoţionale

Pentru a participa la Campanie, participanţii trebuie să achiziţioneze de la punctele de lucru UNIPREST INSTAL produse care fac parte din promoţie. 
Participanţii care în perioada 15 mai 2012 si 15 august 2012 vor cumpăra produse de o anumită valoare, vor primii UN stimulent dupa cum urmează: 

Cumparaturi in valoare de
(fara TVA)
Stimulent aferent In valoare de
1 70.000 lei Smart phone 2.000
2 60.000 lei IPad 1.720
3 35.000 lei Week-end pt 2 persoane in Munti 700
4 30.000 lei Aparat foto digital 500
5 20.000 lei Rama digitala 150
6 12.500 lei Minge Adidas Tango 12/ replica 129
7 4.000 lei Geanta sport 75Premiul cel mare o VACANTA PENTRU 2 PERSOANE ALL INCLUSIVE (8.600 lei) - pe baza unei extrageri organizate pe data de 1 OCTOMBRIE 2012.

Pentru a participa la tragerile la sorţi, Participanţii care au achiziţionat produse care fac parte din campania promoţională conform valorilor incluse în tabel, trebuie să completeze talonul de participare cu:

- pentru persoanele juridice – denumire firmă, număr de CIF , nume, prenume, telefon, adresa de e-mail persoana de contact, semnătura
- pentru persoanele fizice - numele, prenumele, seria şi numărul CI/BI, adresa de e-mail, telefonul, numărul facturii, semnătura. 

Talonul completat se va introduce în urna special amenajată de la punctul de lucru. Taloanele introduse in urne devin proprietatea Organizatorului.

Organizatorul îşi rezervă dreptul pentru a schimba modelul sau culoarea stimulentelor oferite.

Câştigătorii stimulentelor oferite in cadrul acestei campanii promoţionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri / servicii şi nici să solicite datele/ specificatiile tehnice ale stimulentelor.


Art. 6 Condiţii de validitate ale participării la tragerea la sorţi

Pentru ca participarea să fie validă trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

Să fi achiziţionat produse care fac parte din campania promoţionala într-o anumită valoare, conform tabelului din art. 5
Dacă toate facturile din perioada promoţiei s-au achitat până în data de 30.09.2012
Talonul de participare să conţină datele exacte ale firmei/ persoanei fizice. Talonul de participare să fie depus în urnele de la punctele de lucru până la data de 15.08.2012, ora 17,oo.
Talonul de participare să nu fie deteriorat, să fie în original (nu se acceptă fotocopii)
Taloanele cu date incomplecte sau cu date complectate incorect vor fi invalidate.


Căştigătorul este validat dacă îndeplineşte cumulativ următoarele conditii:

Câştigătorul să poată fi contactat telefonic pentru confirmare în termen de 3 zile lucrătoare de la data extragerii, respectiv în perioada: 1octombrie – 4 octombrie 2012
Căştigătorul să îndeplinească condiţiile de participare de la art.3 şi cele din prezentul articol. 
Dacă toate facturile din perioada promoţiei s-au achitat pana în data de 30.09.2012
Câştigătorul a confirmat telefonic că deţine factura/facturile cu care a achitat cumpărăturile

În cazul în care câştigătorul nu posedă la momentul înmânării personale a premiului facturile achitate din perioada promoţiei acesta va fi invalidat. 


Art. 7 Acordarea şi intrarea în posesia premiilor 

Participanţii care au făcut cumpărături conform tabelului din art. 5 şi care îndeplinesc condiţiile stipulate în art. 6 vor intra în posesia premiilor într-un termen de 30 zile lucrătoare de la data 30.09.2012 
Înmânarea premiilor se va face pe baza buletinului şi a facturilor. Datele din buletin trebuie să coincidă cu cele complectate pe factură.
Câştigătorii vor semna un proces verbal de predare – primire în momentul intrării in posesia premiului.
Orice eroare în datele personale furnizate nu atrage răspunderea organizatorului, acurateţea datelor de contact furnizate de participanţi fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorii nu sunt responsabili în cazul în care un concurent desemnat câştigător nu poate fi contactat datorită numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte / incomplecte


Tragerea la sort pentru premiul cel mare va avea loc pe data de 1 octombrie 2012 la sediul organizatorului, SC UNIPREST INTAL SRL, str. Depozitelor nr. 20, Tg Mureş, Mureş, România.

Tragerea la sorţi pentru desemnarea câştigătorului se va efectua electronic în prezenţa unei comisii formate din reprezentaţii ai Organizatorului. 
La tragerea la sorţi participa toţi participanţii care au efectuat cumpărături conform tabelului din art. 5 de la fiecare punct de lucru / sediu secundar.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a apela la o rezervă în ordinea tragerii la sorţi, în cazul în care caştigătorul extras a încălcat termenele şi condiţiile prezentului Regulament, refuză premiul, nu posedă la momentul înmânării premiului factura/ facturile în original sau nu poate fi contactat telefonic în termen de 4 zile lucrătoare de la data extragerii la sorţi, respectiv in perioada (1 octombrie – 4 octombrie 2012)
După perioada de contactare telefonică a câştigătorului, pentru cei invalidaţi se va apela la contactarea câte unei rezerve in 3 zile lucrătoare, respectiv 8 octombrie – 11 octombrie..

Numele câştigătorului va fi facut public de către Organizator prin afişarea pe site – ul www.uniprest.ro, la data de 11 octombrie 2012.

Reclamaţiile referitoare la premiul câştigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare – primire nu vor fi luate in considerare de către Organizator.


Art. 8 Taxe si Impozite

Organizatorul se obligă să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile obţinute de către câştigători în conformitate cu prevederile art 81 alin. (1) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, orice alte obligaţii de natura fiscală sau de orice altă natură, în legatură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorilor.


Art. 9 Întreruperea campaniei promoţionale 

Campania promoţională va putea fi întreruptă numai în caz de forţa majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, după anunţarea prealabilă a publicului.


Art. 10 Prelucrarea datelor personale 

Completarea, semnarea şi depunerea unui talon în scopul participării la această promoţie, prezumă luarea la cunoştinţă a regulamentului şi consinţământul participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de către organizatorul promoţiei, în conformitate cu Legea 677/2001 - privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Datele colectate şi prelucrate în cadrul promoţiei vor fi: nume şi prenume, adresa de e-mail şi numărul de telefon fix sau mobil al participanţiilor. Tuturor participanţilor la promoţie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677 / 2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu character personal şi libera circulaţie a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie.
Organizatorul va folosi datele personale doar pentru propriile activităţi de marketing. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi.


Art. 11 Litigii 


Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la campania promoţională se vor soluţiona pe cale amiabila, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluţionate în instanţele judecătoreşti române competente de la sediul organizatorului.


Art. 12 Alte clauze 

Decizia organizatorului în orice privinţă este finală şi aplicabilă tuturor participanţilor. Prin participarea la promoţie, participanţii sunt de acord să respecte regulile şi alte condiţii stabilite de regulamentul oficial al promoţiei. În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi / sau nu a respectat condiţiile stipulate de regulamentul oficial al promoţiei îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără alte despăgubiri sau plăţi.
Regulamentul de desfaşurare a concursului va fi disponibil in mod gratuit oricărui solicitant şi se va afla pe site-ul www.uniprest.ro.

Eventualele reclamaţii legate de concurs vor fi făcute în scris la sediul organizatorului din Tg – Mureş, str. Depozitelor nr. 20, jud. Mureş. 
Reclamaţiile ulterioare termenelor prevăzute de Regulament nu vor fi luate în considerare.