CONDIŢII CONTRACTUALE GENERALE

CONDIŢII CONTRACTUALE GENERALE
1. Definiții și termeni

Uniprest Instal SRL – este o persoană juridică română, având sediul social în mun. Târgu Mureș, str. Depozitelor nr. 20, jud. Mureș, CUI 17459637, J26/412/2009, distribuitoare specializată în produse pentru instalații și echipamente de încălzire (denumită în continuare Uniprest)
Vânzător – Uniprest Instal SRL 
Cumpărător/client – orice persoană juridică ori entitate juridică care efectuează o comandă cu scopul de a cumpăra produsele comercializate de vânzător
Produse – orice produs, inclusiv documentele și serviciile menționate în comandă, care urmează a fi furnizate de către vânzător, cumpărătorului ca urmare a contractului încheiat
Contract – contractul de vânzare prin care vânzătorul transmite sau, după caz, se obligă să transmită cumpărătorului proprietatea unui bun în schimbul unui preţ pe care cumpărătorul se obligă să îl plătească

2. Condiții de valabilitate

2.1. Prezentele condiții contractuale generale de vânzare (denumite în continuare "Condiţiile generale") se aplică tuturor vânzărilor de produse precum şi serviciilor aferente efectuate, respectiv prestate de către societatea Uniprest, în favoarea unor persoane juridice, în calitate de cumpărător sau beneficiar (denumit în continuare „Cumpărător”).
2.2. Orice alte condiţii precum şi orice dispoziţii sau clauze derogatorii de la aceste Condiţii generale nu produc efecte juridice, decât cu acordul prealabil, în formă scrisă, al Uniprest.
2.3. Serviciul de cumpărare a produselor este destinat exclusiv persoanelor juridice care sunt de acord cu termenii şi condiţiile UNIPREST, expuse în continuare. 

2.4. Preluarea mărfii sau a facturii de către reprezentantul/delegatul societății semnifică acceptarea condițiilor generale contractuale ale societății Uniprest, afișată pe site-ul uniprest.ro. 


3. Documente contractuale

3.1. Prezentele Condiţii generale se completează după caz cu dispoziţiile contractelor încheiate de către Cumpărător cu Uniprest, inclusiv ale anexelor acestora (denumite în continuare "Condiţiile speciale"). 
3.2. Condiţiile generale împreună cu, Condiţiile speciale constituie contractul dintre Uniprest şi Cumpărător (denumit în continuare "Contractul"). În cazul unor neconcordanţe între dispoziţiile acestor Condiţii generale şi cele cuprinse în Condiţiile speciale, se vor aplica, în mod prioritar, dispoziţiile Condiţiilor speciale.


4. Comunicările comerciale

4.1. O comunicare comercială este orice formă de comunicare menită să promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui profesionist. 

4.2. Comunicările comerciale se trimit doar Clientului/Cumpărătorului care a solicitat primirea unei oferte comerciale, a acceptat să primească asemenea oferte și a acceptat termenii și condițiile contractuale generale. 

4.3. Comunicările comerciale se pot expedia pe adresa de email pe care destinatarul vrea să primească respectivele comunicări comerciale. 

4.4. În cazul în care Uniprest obține în mod direct adresa de poștă electronică a unui client, cu ocazia vânzării către acesta a unui produs, poate utiliza adresa respectivă, în scopul efectuării de comunicări comerciale referitoare la produse similare, pe care le comercializează, cu condiția de a oferi în mod clar si expres clientului posibilitatea de a se opune printr-un mijloc simplu și gratuit unei asemenea utilizări, atăt la obținerea adresei de poștă electronică, cât și cu ocazia fiecărui mesaj, în cazul în care clientul nu s-a opus inițial.

5. Încheierea contractului, transferul riscurilor

5.1. Uniprest îşi îndeplineşte obligaţia de predare şi livrare în momentul (denumit în continuare "Data livrării") în care a pus marfa la dispozitia Beneficiarului la sediul Uniprest (magazin, depozit etc.), sau, daca exista alta intelegere scrisa, la locul indicat in acest act. 

5.2. Uniprest va preda bunurile Beneficiarului însoţite de factura fiscală, avizul de însoţire a mărfii şi orice alte documente prevăzute de normele legale în vigoare, în funcţie de natura bunului.

5.3. Toate riscurile aferente bunurilor vândute se transmit de la Uniprest asupra Beneficiarului la Data predării/livrării, chiar şi în cazul în care predarea/livrarea întârzie din motive neimputabile Uniprest. Dacă livrarea este amânată la cererea sau din culpa Beneficiarului, Uniprest va putea calcula şi factura Beneficiarului costurile efective generate de depozitare sau 1% din valoarea facturii, pentru fiecare lună începută (sub rezerva dovedirii de către Beneficiar a unor costuri semnificativ mai reduse). 

5.4. După scurgerea unui termen rezonabil în care Beneficiarul nu a recepţionat marfa, Uniprest are dreptul de a rezilia în mod unilateral prezentul contract, fără a fi necesară punerea în întarziere a Beneficiarului şi/sau îndeplinirea vreunei alte formalităţi judiciare sau extrajudiciare, prin simpla transmitere de către Uniprest a unei notificări de reziliere (acesta reprezintă un pact comisoriu expres conform art. 1553 Cod civil). 

5.5. Uniprest nu raspunde de transportul marfii la Beneficiar, dar la solicitarea Beneficiarului poate asigura transportul până la locul indicat de acesta, pe cheltuiala proprie sau a Beneficiarului. Ambalajele refolosibile si paleţii vor fi returnate către Uniprest, cu exceptia ambalajelor de unică folosinţă şi a celor din carton. Dacă Uniprest consideră că sunt necesare ambalaje speciale pentru a asigura protecţia sporită a mărfii, costurile suplimentare vor fi suportate de Beneficiar.

6. Condiții de plată

6.1. Modalităţile şi termenele de plată sunt cele prevăzute în contractul între părţi, acolo unde exista, în Condițiile contractuale generale sau cele mentionaţe pe fiecare factură. 

6.2. Beneficiarul va plăti preţul bunurilor achiziţionate de la Uniprest, integral, la momentul predării/livrării, cu excepţia cazului în care Uniprest acceptă, în mod expres, ca plata unei părţi din preţ să fie efectuată în avans, iar plata restului de preţ să fie efectuată în termen de cel mult 14 (paisprezece) zile de la Data predării/livrării. In cazul in care Partile se inteleg altfel, termenul de plata poate fi stabilit si prin factura fiscala. 

6.3. Vânzătorul își rezervă dreptul de a stabili şi schimba condiţiile privind termenele de plată acordate Cumpărătorului, cu notificarea prealabilă a acestuia. 

6.4. În cazul unor întârzieri la plata preţului se vor percepe penalităti de 0,2 % din valoarea mărfii înscrisă în factură, pentru fiecare zi de întârziere. Obligaţia Beneficiarului de plată a penalităţilor de întârziere nu este condiţionată de existenţa unei notificări prealabile.

6.5. În cazul în care Beneficiarul este în întârziere cu plata, Uniprest are dreptul să solicite plata imediată a tuturor creanţelor certe, lichide şi exigibile. Acordarea de către Uniprest a unei eventuale prorogări a termenului de plată sau acceptarea unui bilet la ordin nu constituie şi nu va fi interpretată ca o renunţare la acest drept. De asemenea, în acest caz Uniprest are dreptul de a condiţiona livrările scadente de plata în avans sau de constituiri de garanţii de către Beneficiar.

6.6. Uniprest își rezervă dreptul de a schimba preţurile de vânzare ale produselor, atunci când acesta se consideră necesară pentru derularea în condiții normale a exercitării activității. 

6.7. Dreptul de proprietate asupra bunului/bunurilor cumpărate nu se transmite către Cumpărător, decât în momentul efectuării plății.


7. Politica de confidenţialitate

Uniprest: 
- își rezervă dreptul de a folosi datele colectate de la cumpărătorii săi doar pentru îmbunătăţirea serviciilor proprii;
- garanteaza cumpărătorilor săi că nu va face publice adresele de e-mail sau datele personale către terţi;

La cererea expresă a unor autorităţi ale Statului Român, Uniprest își rezervă dreptul de a furniza acestora toate datele pe care le deţine cu privire la un anumit client. 

8. Forța majoră

În afara răspunderilor prevăzute în obligațiile contractuale, Uniprest este exonerată de orice raspundere faţă de Beneficiar în cazuri de forță majoră şi caz fortuit, cum ar fi: catastrofe ale naturii, stări conflictuale, stări de necesitate și de război, care nu pot constitui pretenții de despăgubiri din partea Beneficiarilor.

9. Garanții și răspunderi

9.1. Beneficiarul se obligă să recepţioneze marfa, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, la data predări/livrării. Eventualele lipsuri, precum si defecte cauzate de transport, daca este cazul, vor fi aduse la cunoștiința Uniprest, în scris, în cel mult 24 de ore de la data predării/livrării.

9.2. Obligaţia de garanţie a Unprest încetează în cazul în care Beneficiarul sau un terţ intervine asupra produsului sau îl modifică în orice mod sau montează componente de provenienţă străină – cu excepţia cazului în care viciul nu a fost cauzat de modificările efectuate, precum şi în cazul în care instrucţinile de expediere, ambalare, montaj, operare, utilizare sau întreţinere nu au fost respectate sau când Beneficiarul sau terţe persoane au efectuat un montaj respectiv o punere în funcţiune necorespunzătoare.

9.3. Uzura normală şi deteriorarea cauzată de utilizarea, punerea în funcţiune sau repararea necorespunzătoare nu sunt acoperite de garanţie. 

9.4. Uniprest nu răspunde de modificarea stării sau modului de operare al produselor vândute, datorate unei depozitări necorespunzătoare sau unor mijloace de producţie inadecvate precum şi a unor influenţe climatice sau de altă natură. 

9.5. Acordarea de către Uniprest de asistenţă tehnică Beneficiarului, nu îl exonerează pe acesta de obligaţia de a verifica din punct de vedere cantitativ şi calitativ produsele cumpărate.

10. Litigii

11.1. Termene si condițiile sunt bazate pe legislația română relevantă în vigoare. 
11.2. Neînțelegerile, dezacordul sau litigiile referitoare la executarea sau interpretarea prezentelor Condiţii contractuale generale, precum și contractele la care sunt anexate vor fi soluționate pe cale amiabilă, în caz de eșec competența de soluționare revenind instanțelor judecătorești din mun. Târgu-Mureș.

11. Dispoziții finale

11.1. Cumpărătorul nu are dreptul de a transfera drepturile şi obligaţiile ce decurg din Contract asupra unor terţi, decât cu acordul prealabil, în formă scrisă, al Uniprest.

11.2. Prezentele Condiţii generale şi/sau Contractul reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. Beneficiarul declară şi confirmă că a citit şi înţeles pe deplin fiecare clauză a acestor Condiţii generale, că aceste clauze corespund voinţei sale liber exprimate, neîncălcând sau neprejudiciind interesele sale precum şi a încheiat Contractul în deplină cunoştinţă de cauză.

11.3. Prezentele condiții contractuale generale se completează cu dispozițille Codului civil.